Vooropnamen

Vooropnamen

Q&S Experts BV kan op grond van haar ervaring en deskundigheid een nauwkeurig inzicht geven in de eventueel te verwachten problemen bij de uitvoering van bouwkundige en weg- en waterbouwkundige werken.

Hierbij moet in het bijzonder gedacht worden aan werken die een risico van schade aan belendende panden met zich meebrengen. Dit betreft werkzaamheden als het heien en/of trillen van damwanden, het inbrengen van funderingspalen, het uitvoeren van boorwerkzaamheden, sloop- en grondwerk evenals projecten waarvoor grondwaterstandverlaging noodzakelijk is.

imgVooropnamenRisico-inventarisatie

In geval van een risico-inventarisatie wordt in overleg met opdrachtgevers bepaald op welke gebieden onderzoek zal worden verricht. Naast haar capaciteit op het gebied van bouwkunde en weg- en waterbouw, beschikt Q&S Experts over de juiste kennis op het gebied van de (petro-)chemische industrie, energiecentrales, vuilverbrandingsinstallaties, (riool-)waterzuiveringsinstallaties en overige industrieën.

Als gevolg van de deskundigheid op deze werkgebieden zijn de experts van Q&S in staat om verzekeraars, vóór deze overgaan tot het afsluiten van een verzekeringspolis, te adviseren over de eventuele risico’s van specifieke projecten.

Na een risico-inventarisatie of, indien gewenst, direct, kan Q&S Experts vooropnamen evenals hoogte- en trillingsmetingen verrichten.

Rapportage

Bij vooropnamen worden de bestaande gebreken nauwkeurig vastgesteld en omschreven. De rapportage kan vervolgens in elke gewenste vorm worden aangeleverd, bijvoorbeeld schriftelijk met fotoprints of volledig digitaal.

De uit te voeren hoogte- en trillingsmetingen worden, indien gewenst, gedurende de loop van het werk, periodiek uitgevoerd.